TIENS politika un procedūras

TIENS POLITIKA UN PROCEDŪRAS

IEVADS

1. Tiens Politika un procedūras (turpmāk tekstā TPP) stāsies spēkā 2014. gada 1. augustā un aizstās visas iepriekšējās versijas.

2. TPP mērķis ir nodrošināt disciplinētu un sistemātisku tiešās pārdošanas tirgus pārvaldību un Neatkarīgo Izplatītāju tiesību un interešu aizsardzību. Tāpēc katram Neatkarīgajam Izplatītājam rūpīgi jāizlasa TPP un jāizprot savi pienākumi un atbildība, kā arī savas tiesības un intereses.

3. Ja kādi no TPP noteikumiem ir pretrunā kādiem vietējiem likumiem, noteikumiem vai administratīvajiem aktiem, noteicošie ir pēdējie.

4. TPP var pārskatīt un grozīt, kā un kad tas tiek atzīts par nepieciešamu. Grozījumi stājas spēkā 30 dienas pēc paziņojuma par TPP grozīšanu publicēšanas. Paziņojums par grozījumiem jāpublicē vienā vai vairākos šādos veidos: (1) ievietojot oficiālajā TIENS interneta vietnē; (2) ar elektroniskā pasta vēstulēm; (3) ievietojot TIENS periodiskajos izdevumos un izdales materiālos; (4) ievietojot produktu pasūtījumu lapās; vai (5) īpašos sūtījumos pa pastu. Neatkarīgā Izplatītāja darbības turpināšana pēc TPP grozīšanas nozīmē, ka Neatkarīgais Izplatītājs ir piekritis katram un visiem TPP grozījumiem.

I NODAĻA. LIETOTO TERMINU DEFINĪCIJAS

Visi TPP un Neatkarīgo Izplatītāju iesniegumos, līgumos un citos rakstiskos TIENS dokumentos lietotie termini un izteicieni, ja nav norādīts citādi, tiek definēti šādi:

1. TIENS vai Tiens

Tiens attiecas uz Tiens Grupu un visām filiālēm, ko tā izveido visā pasaulē ar nosaukumu Tiens vai Tianshi.

2. Tiens Latvijā un Galvenie biroji (“HQ”)

Tiens – SIA „Korporācija Tjaņši”, juridiskās personas kods 40003492477, adrese: Duntes iela15a, Rīga, Latvija,  tel. +371 67240037, e-pasts info@tiens.lv, ieskaitot (“HQ”).

HQ – Tiens Galvenie Biroji atrodas No. 18 Xinyuan Road, Wuqing Development Area, New-Tech Industrial Park, Tianjin, China (Wuqing Attīstības Rajons, Jauno Tehnoloģiju Industriālais Parks, Tjandžina, Ķīna).

    3. TIENS Neatkarīgais(-ie) Izplatītājs(-i)

Tiens Neatkarīgie Izplatītāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kas iesniegušas pieteikumu / līguma slēgšanas lūgumu un ir kļuvušas par Tiens Neatkarīgajiem Izplatītājiem saskaņā ar Tiens Neatkarīgo Izplatītāju Kompensāciju plānu un TPP un kas darbojas individuāli savā vārdā, uz sava rēķina un uz savu risku (pārdod TIENS ražotos vai izplatītos produktus gala pircējiem un mudina citas personas kļūt par Neatkarīgajiem Izplatītājiem atbilstīgi TPP).

4.  Tiens Neatkarīgo Izplatītāju Kompensāciju plāns / TKP

Tiens Neatkarīgo Izplatītāju Kompensāciju plāns ietver visus Tiens apstiprinātos kompensāciju un atlīdzības plānus un sponsorēšanas procedūras, kā arī visas spēkā esošās Tiens noteiktās metodes un visus Tiens Neatkarīgajiem Izplatītājiem saistošos noteikumus, nosacījumus un pasākumus attiecībā uz darbu, kas saistīts ar Tiens (produktu prezentācija un pārdošana, sponsorēšana u.c.). TKP ir iekļauts jaunā Neatkarīgā Izplatītāja Tiens Sākumkomplektā. Tiens patur tiesības izdarīt grozījumus TKP un Tiens Sākumkomplektā, kad un kā nepieciešams.

5.   Sponsorēšana

Ikviens Tiens Izplatītājs, pēc kura ieteikuma citas personas vēršas ar lūgumu iesaistīties Tiens biznesā, t.i., iesniedz iesniegumu vai līgumu nolūkā kļūt par Neatkarīgajiem Izplatītājiem un kļūst par tādiem, tiek uzskatīts par jauno Neatkarīgo Izplatītāju sponsoru, un kā tādam tam jāpilda tā pienākums nodrošināt apmācību un atbalstu jaunajiem Neatkarīgajiem Izplatītājiem.

6.   TPP

TPP ir Tiens Kompensāciju plāna, kā arī Neatkarīgā Izplatītāja iesnieguma vai līguma neatņemama sastāvdaļa.

7.   Tiens Produkti

Tiens produkti ir produkti, kurus ražo vai piegādā Tiens vai tās piegādātāji un kurus izplata Tiens, tostarp produkti, tirdzniecības materiāli, video / audio materiāli. “Pakalpojumi” ir visu veidu pakalpojumi, kurus sniedz un pārdod Tiens.

 1. Izplatītāju Goda pakāpes

Izplatītāji ar Goda pakāpēm ir Neatkarīgie Izplatītāji, kuriem piešķirta viena no Goda pakāpēm: Bronzas Lauva, Sudraba Lauva, Zelta Lauva (ZL), Zelta Lauva 1*-5*, Goda Direktors, TIENS Laureāts

II NODAĻA. TIENS NeatkarīgO IzplatītājU STATUSS

1. Atbilstības kritēriji Tiens Neatkarīgā Izplatītāja statusa iegūšanai

1) Kļūt par Tiens Neatkarīgo Izplatītāju ir tiesīgs jebkurš pilngadīgs 18 gadus vecs un vecāks juridiski rīcībspējīgs pilsonis.

2) Jebkura persona, kam saskaņā ar vietējiem likumiem nav atļauts nodarboties ar tiešo pārdošanu vai biznesa darbību, tiek uzskatīta par nepiemērotu kļūt par Tiens Izplatītāju vai turpināt Tiens Neatkarīgā Izplatītāja darbību.

3) Pastāvīgajiem Tiens Grupas darbiniekiem un to tiešajiem radiniekiem nav atļauts kļūt par Tiens Neatkarīgajiem Izplatītājiem. Tiešais radinieks ir persona, kas ir Tiens darbinieka vai viņa / viņas laulātā tiešs asinsradinieks līdz otrajai asinsradniecības pakāpei ieskaitot, piemēram, vecāki un bērni, vecvecāki un mazbērni, kā arī personas, kas ir otrās pakāpes sekundārie (kolaterālie) asinsradinieki (brāļi un māsas).

4) Tiens Neatkarīgajiem Izplatītājiem, kuri vairs nedrīkst būt par tādiem saskaņā ar vietējiem likumiem vai TPP noteikumiem, Tiens Izplatītāja statuss tiek izbeigts.

5) Tiens Izplatītāja statuss ietver Tiens Neatkarīgo Izplatītāju piemērotību, pakāpi, tiesības un pienākumus, kā noteikts TPP. Vienai personai vienlaikus drīkst būt tikai viens Tiens Izplatītāja statuss. Tiens stingri aizliedz jebkurai personai pieprasīt un paturēt divus vai vairākus Tiens Izplatītāja statusus. Gadījumos, kad šis noteikums ir pārkāpts, tiek atstāts pārkāpēja pirmais apstiprinātais ID numurs, bet visi pārējie ID numuri automātiski kļūst spēkā neesoši. Tiens ir tiesības pārkāpējam nemaksāt nekādas prēmijas.

6) Nevienam Neatkarīgajam Izplatītājam nav atļauts nodot vai pārdot savu Tiens Izplatītāja statusu. Gadījumos, kad šis noteikums tiek pārkāpts, Tiens tādu pārdošanu vai nodošanu uzskata par spēkā neesošu, un visu atbildību par iespējamām ar to saistītām juridiskajām saistībām un radušos zaudējumu kompensēšanu uzņemas pārkāpējs.

7) Tiens Izplatītāja numurs ir vienīgais, pēc kā var identificēt Tiens Izplatītāju; citiem vārdiem sakot, katram Neatkarīgajam Izplatītājam ir viens unikāls Tiens Izplatītāja numurs.

8) Tiens Neatkarīgais Izplatītājs nedrīkst nodarboties ar tiešo pārdošanu nevienā citā kompānijā, kas konkurē ar Tiens, ne arī iesaistīties kādās citās ar Tiens konkurējošās tiešās pārdošanas aktivitātēs, bet tikai tajās, ko organizē Tiens. Gadījumos, kad šis noteikums tiek pārkāpts, Tiens patur tiesības pārkāpēja Tiens Izplatītāja statusu atzīt par spēkā neesošu un to anulēt.

9) Tiens patur visas tiesības jebkuras personas iesniegumu kļūt par Tiens Izplatītāju pieņemt vai noraidīt pēc saviem ieskatiem.

10) Tiens Izplatītāja statusa spēkā esamība un atjaunošana:

 1.  
 1.  
 1.  
 1. Gadījumos, kad tiek pārkāpti TPP noteikumi vai nosacījumi, vai kādi citi noteikumi Izplatītāja statusa spēkā esamības laikā, Tiens patur tiesības noraidīt Izplatītāja statusa atjaunošanas pieteikumu.
 1. Tie Neatkarīgie Izplatītāji, kas nav atjaunojuši Izplatītāja statusu tā spēkā esamības laikā, var no jauna pievienoties Tiens ar šādiem noteikumiem:

 

f)  ja Neatkarīgais Izplatītājs sava 12 mēnešu Izplatītāja statusa spēkā esamības laikā nav izdarījis nevienu pasūtījumu, tas drīkst pieteikties Tiens Izplatītāja statusam nākamajā mēnesī pēc mēneša, kurā beidzies viņa / viņas Izplatītāja statusa spēkā esamības termiņš.

 

     g) pretējā gadījumā, viņš / viņa var pieteikties Tiens Izplatītāja statusam 6 mēnešus pēc šī termiņa izbeigšanās.

 

2. Pieteikšanās kārtība Neatkarīgā Izplatītāja statusa iegūšanai

 1.  
 1. Pretendentiem pirms Tiens Neatkarīgā Izplatītāja Līguma veidlapas aizpildīšanas jāapstiprina, ka tie ir izlasījuši TPP un pilnīgi sapratuši visu Tiens Sākumkomplekta saturu. Pretendentiem arī jāpakļaujas visiem noteikumiem un nosacījumiem, kas attiecas uz Tiens Neatkarīgajiem Izplatītājiem.

3) Pretendenta sniegtajai informācijai jābūt patiesai un godīgai; aizliegts pieteikties citas personas vārdā vai izmantot citus nelikumīgus paņēmienus, lai kļūtu par Tiens Neatkarīgo Izplatītāju. Tiens ir tiesības jebkurā brīdī uzaicināt pretendentu (topošo Neatkarīgo Izplatītāju) ierasties Tiens norādītajā vietā vai pie oficiāla Tiens Pārstāvja un pieprasīt pretendentam sniegt pierādījumus par personīgās informācijas pareizību un ja tas neierodas vai nesniedz šādus pierādījumus, Tiens ir tiesības neapstiprināt pretendentu par Tiens Neatkarīgo Izplatītāju, kā arī nemaksāt prēmijas par Izplatītāja darbu (tostarp prēmijas Sponsoriem).

4) Pēc iesnieguma vai līguma veidlapas aizpildīšanas tas nekavējoties jānosūta Tiens. Pēc tam, kad saņemta Tiens piekrišana un apstiprinājums, pretendentam izsniedz Tiens Izplatītāja ID numuru un karti, līdz ar ko pretendents var kļūt par Tiens Neatkarīgo Izplatītāju.

3. Noteikumi Tiens Izplatītāju statusa piešķiršanai laulātajiem

1)  Kad likumīgs laulātais pāris vēlas iestāties Tiens:

 1.  

b. Ja vienam no laulātajiem nav nodoma kļūt par Tiens Izplatītāju, vai arī tas neatbilst noteiktajiem Tiens Izplatītāja statusa iegūšanas kritērijiem, tad tam Tiens Neatkarīgā Izplatītāja Līgums nav jāparaksta. Ja viņš / viņa vēlāk vēlas pievienoties savam laulātajam un veidot biznesu kopā, viņam / viņai jāsaņem formāla rakstiska piekrišana no otra laulātā, un tad oficiāli jāvēršas Tiens. Pēc Tiens apstiprinājuma saņemšanas šis Tiens Izplatītāja statuss tiek uzskatīts kā likumīgs kopīgs Izplatītāja statuss;

c. Laulātie drīkst atrasties vienā kopīgā struktūrā, un katram no tiem drīkst būt atsevišķi Tiens Izplatītāju statusi ar noteikumu, ka tie atrodas tiešās lejupsaites / augšupsaites attiecībās un ka tas ir darīts zināms Tiens. Gadījumā, kad katrs laulātais vēlas būt lejupsaites / augšupsaites attiecībās, tiem tas attiecīgi jānorāda savos iesniegumos, lai tie varētu baudīt Tiens Izplatītāja statusa tiesības un pienākumus un veidot savu Tiens biznesu.

2)   Ja divi Tiens Neatkarīgie Izplatītāji apprecas, tie var:

 1.  
 1.  

     3) Ja laulātie, kuriem ir viens kopējs Tiens Izplatītāja statuss, šķiras, jāievēro šādi noteikumi:

a. Ja bijušie laulātie vienojas, Tiens Izplatītāja statusu turpina tā puse, par kuru panākta vienošanās, bet otra puse var iesniegt pieteikumu jauna Tiens Izplatītāja statusa saņemšanai;

b.

c. Visi ar iepriekš minēto saistītie līgumi oficiāli jānosūta Tiens apstiprināšanai.

4. Tiens Izplatītāja statusa mantošana un turpināšana

 1. Ja Tiens Izplatītāja statuss pieder laulātajiem un viens no tiem nomirst, tiek uzskatīts, ka Tiens Izplatītāja statuss pēc tam pieder otram laulātajam, un tas manto visas tiesības un pienākumus, kas saistīti ar mirušā laulātā Tiens Izplatītāja statusu.
 1. Gadījumā, kad Tiens Izplatītāja statuss pieder mirušai personai, kura ir iecēlusi izraudzītu mantinieku, likumīgajam mantiniekam, ja tas atbilst Tiens Izplatītāja statusam, ir tiesības iesniegt lūgumu pieņemt viņu par TIENS Neatkarīgo Izplatītāju no datuma, kad ir apstiprinātas mantošanas tiesības.
 1. Ja mirušā Neatkarīgā Izplatītāja izraudzītajam likumīgajam mantiniekam pieder Tiens Izplatītāja statuss, tam jāizvēlas viens no šiem diviem Izplatītāja statusiem, līdz ar to atsavinot otru Izplatītāja statusu, un par gala lēmumu oficiāli jāinformē Tiens.
 1. Ja nav izraudzīta mantinieka, vai mirušā Neatkarīgā Izplatītāja likumīgais mantinieks 6 mēnešu laikā kopš tā nāves nepiesakās, vai ja tas atsakās no mirušās personas mantojuma / dāvanas, Tiens uzskata, ka Neatkarīgais Izplatītājs ir izstājies no Tiens biznesa.

5) Gadījumā, kad Tiens Neatkarīgais Izplatītājs zaudē spēju veikt savu Tiens Izplatītāja darbu, vai arī ir 65 gadus vecs, vai vecāks, Tiens, nolūkā turpināt paplašināt Tiens struktūras darbību, var atļaut Izplatītāja statusu nodot no vienas paaudzes nākamai; Tiens Neatkarīgais Izplatītājs drīkst pēc savas izvēles iepriekš izraudzīt kādu no saviem tiešajiem radiniekiem (vecākus, bērnus, laulātos vai brāļus / māsas), kasatbilst Tiens Izplatītāja statusa kritērijiem, lai tādējādi Izplatītāja statusu nodotu tālāk. Sākotnējais Neatkarīgais Izplatītājs zaudē savu Izplatītāja statusu un visas ar to saistītās tiesības un pienākumus ar datumu, kad tas ir nodots tālāk. Ja persona, kas saņem Izplatītāja statusu, jau ir Tiens Izplatītājs, šai personai jāizvēlas viens no abiem Izplatītāja statusiem, bet otrs Izplatītāja statuss jāanulē un par galīgo lēmumu oficiāli jāinformē Tiens.

5. Izplatītāja statusa izbeigšana un atkārtota pieteikšanās uz Izplatītāja statusu

1) Tiens Izplatītāja statusa izbeigšana nozīmē, ka Tiens izbeidz visus līgumus ar attiecīgo Tiens Neatkarīgo Izplatītāju. Tiens Neatkarīgais Izplatītājs, ar kuru izbeigts līgums, uzreiz, sākot ar izbeigšanas paziņojuma izdošanas datumu, zaudē savu Tiens Izplatītāja statusu, tiesības un līdzdalību.

2) Tiens Neatkarīgajam Izplatītājam (kopēja Izplatītāja statusa gadījumā – vienai pusei) Tiens rakstiski paziņo par korektīviem pasākumiem, tostarp, bet ne tikai, par pārraudzības un disciplināriem pasākumiem, kā arī par Tiens statusa piespiedu atņemšanu, kurus Tiens piemēro par šādiem pārkāpumiem:

a. Nepatiesas informācijas sniegšana Tiens Neatkarīgā Izplatītāja iesniegumā vai līgumā (ieskaitot neīstu(s) parakstu(s).

b.Konstatēts, ka Neatkarīgais Izplatītājs ir atkārtoti pārkāpis TPP noteikumus.

c. TPP noteikumus pārkāpušie Neatkarīgie Izplatītāji nav labojuši savus pārkāpumus pēc tam, kad ir saņēmuši paziņojumu par Tiens piespriesto sodu.

d. Tiem, kas pārkāpuši vietējos likumus, piespriests cietumsods vai tie bēguļo no tiesas.

3) Kad Tiens Izplatītāja statuss ir izbeigts, agrākais Neatkarīgais Izplatītājs zaudē visas savas pozīcijas struktūrā, tostarp, bet ne tikai, prēmijas, prēmiju pakāpes un citas priekšrocības.

4) Tiens patur tiesības izbeigt Tiens Izplatītāja statusu un saspiest zem viņa / viņas esošo struktūru uz viņa / viņas sponsora līniju: Ja viņa/viņas kvalifikācijas pakāpe vietējā līmenī ir 7* vai augstāka, struktūra tiek saglabāta un Izplatītāja statuss tiek pārdēvēts par TIENS / TIANSHI. Ja viņa / viņas kvalifikācijas pakāpe ir zem 7*, Izplatītāja statuss tiek izbeigts un zem viņa / viņas esošās līnijas / struktūra tiek attiecīgi saspiestas uz augšu.

5) Ja Tiens Izplatītāja statuss tiek izbeigts ar attiecīgu Izplatītāja paziņojumu par izbeigšanu, bijušais Neatkarīgais Izplatītājs nedrīkst atkārtoti pieteikties Tiens Izplatītāja statusam agrāk kā pēc 6 mēnešiem pēc šīs izbeigšanas.

6)  Ja Tiens Izplatītāja statusu izbeidz TIENS / TIANSHI piespiedu atstādināšanas veidā, bijušais Neatkarīgais Izplatītājs nedrīkst atkārtoti pieteikties apstiprināšanai agrāk kā pēc 12 mēnešiem pēc šīs  izbeigšanas.

 

III NODAĻA. tiens Izplatītāju tiesības,  intereses un pienākumi

1.Tiens Izplatītāju tiesības un intereses

Tiens Neatkarīgajam Izplatītājam ir šādas tiesības un intereses:

 1. Tam kā Izplatītājam ir tiesības pirkt Tiens produktus pārdošanai mazumtirdzniecībā.
 1. Pārdot Tiens produktus mazumtirdzniecībā gala pircējiem
 1. Izmantot produktus personīgam patēriņam
 1. Piedalīties Tiens Kompensāciju plānā un citos Motivācijas plānos un saņemt attiecīgas prēmijas un apbalvojumus
 1. Sponsorēt citas kritērijiem atbilstošas personas iestāties Tiens nolūkā nodarboties ar tiešo pārdošanu.
 1. Piedalīties citos ar Tiens atbalstu organizētos pasākumos.

2. Vietējo likumu un noteikumu ievērošana

Neatkarīgajiem Izplatītājiem jāievēro visi vietējie likumi un noteikumi, īpaši tie likumi, noteikumi un komercnoteikumi, kas attiecas uz tiešās pārdošanas operācijām; Neatkarīgie Izplatītāji nedrīkst veikt nekādus darījumus, ko vietējā valdība uzskata par krāpnieciskiem vai nelikumīgiem, kā arī tie nedrīkst piedalīties nekādās aktivitātēs, kas var kaitēt Tiens reputācijai.

Tiens Izplatītājs ir neatkarīgs bizness, kas uzņemas visu risku un visas saistības attiecībā uz pienākumiem veikt attiecīgo darbību, ieskaitot, bet ne tikai, pienākumu reģistrēt individuālo darbību, pareizi vest grāmatvedību, noteiktajos termiņos un pareizi iesniegt atskaites par ieņēmumiem, noteiktajos termiņos un pareizi veikt nodokļu nomaksas, sociālās un veselības apdrošināšanas pienākumus (ieskaitot nodokļu, iemaksu un citu nodevu nomaksu), utt., kas ir tikai Tiens Izplatītāja pienākums un atbildība.

3. Tiens noteikumu un politikas ievērošana

Veicot jebkādas darbības, kas saistītas ar Tiens (Tiens produktiem utt.) un Tiens biznesu (ieskaitot mazumtirdzniecību, sponsorēšanu, sanāksmes u.c.), Neatkarīgajiem Izplatītājiem jāidentificē sevi kā tādus, uzrādot Tiens Izplatītāja ID karti. Neatkarīgajiem Izplatītājiem, veicot Tiens biznesu, vienmēr pilnībā jāievēro TPP, Tiens Kompensācijas plāns un citi saistošie noteikumi, politika un procedūras.

Tiens neuzņemas nekādu atbildību par Neatkarīgā Izplatītāja saistībām vai saistību nepildīšanu.

4. Produktu pasūtīšanas un pārdošanas noteikumu ievērošana un pakalpojumu kvalitātes garantēšana

 

1) Tiens Neatkarīgie Izplatītāji var pasūtīt produktus tieši no Tiens filiālēm, Tiens nodaļām, Tiens pilnvarota piegādātāja vai Tiens interneta vietnes.

2) Tiens Neatkarīgajiem Izplatītājiem jāpiedāvā produktus apskatīt un jāsniedz mutiski paskaidrojumi par to lietošanu un to, kas rakstīts uz produktu etiķetēm.

5  Uz Tiens tirdzniecības materiāliem attiecošos noteikumu ievērošana

1) Visi žurnāli, periodiskie izdevumi un video / audio materiāli, kurus veido un publicē Tiens, ir Tiens intelektuālais īpašums, ko aizsargā arī autortiesību likumi; Ne Tiens Neatkarīgie Izplatītāji, ne arī citas personas nedrīkst reproducēt, pārdrukāt, izgatavot un kopēt minētos materiālus ne pilnībā, ne daļēji un nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas Tiens atļaujas. Līdz ar to visas juridiskās saistības, kas ceļas no šo noteikumu pārkāpšanas, nav vēršamas pret Tiens, un tās jākārto pašiem Tiens Neatkarīgajiem Izplatītājiem; Turklāt Tiens patur visas tiesības vērsties pret tiem, kas ir bez atļaujas izmantojuši Tiens autortiesības.

2) Tiens Neatkarīgie Izplatītāji drīkst izmantot Tiens publicētajos audio/video materiālos lietotos vārdus tikai ar vienu vienīgu mērķi – lai palīdzētu attīstīt Tiens biznesu.

3) Tiens Neatkarīgie Izplatītāji bez Tiens iepriekšējas atļaujas nedrīkst veidot, publicēt vai pārdot ar Tiens saistītus tirdzniecības materiālus nekādā veidā un nekādā formā.

4) Tiens Neatkarīgie Izplatītāji nedrīkst veikt nekāda veida audio / video ierakstus Tiens organizētās sanāksmēs, izņemot gadījumus, kad tie ir saņēmuši rakstisku piekrišanu no Tiens personām, kuras piedalās šādā sanāksmē, kā arī tām jātiek informētām par ierakstīšanu, pie kam vienīgo ieraksta kopiju drīkst izmantot tikai pats Neatkarīgais Izplatītājs personiskām (nekomerciālām) vajadzībām, un to nedrīkst pavairot, pārdot vai publicēt citiem mērķiem. Tiens Izplatītājs uzņemas pilnu atbildību par šādu ierakstu veikšanu un izmantošanu.

5) Ja Neatkarīgais Izplatītājs atdod produktus atpakaļ un par tiem ir aprēķinātas prēmijas un pārskaitītas Tiens, Tiens ir tiesības par atpakaļ atdotajiem produktiem prēmijas nemaksāt.

6. Uz Tiens sanāksmēm attiecošos noteikumu ievērošana

1) Sanāksme jāorganizē pēc Tiens apstiprinātajiem noteikumiem par sanāksmēm. Tiens Neatkarīgo Izplatītāju organizētajām sanāksmēm jābūt tematam vai mērķim, piemēram, Izplatītāju apmācība, Tiens biznesa un Tiens  ražoto un pārdoto produktu reklamēšana.

2) Tiens Neatkarīgajiem Izplatītājiem, kuriem pieder struktūru nosaukumi / tiešsaistes nosaukumi, domēnu adreses, kuros tie vēlas izmantot “Tiens” vai “Tianshi” nosaukumus / firmas zīmes, šādu nosaukumu / firmas zīmju lietošanai jāsaņem rakstiska piekrišana no Tiens. Kamēr rakstiska piekrišana no Tiens nav saņemta, šos nosaukumus / firmas zīmes lietot nedrīkst. Bez Tiens iepriekšējas piekrišanas Tiens Neatkarīgais Izplatītājs nedrīkst izmantot šos nosaukumus / firmas zīmes, lai veiktu tiešo pārdošanu vai citas ar to saistītas darbības.

3) Tiens Neatkarīgajam Izplatītājam vai struktūrai, veicot aktivitātes, kuras nepieciešams nosaukt / apzīmēt kā ‘Tiens” vai “Tianshi”, kā galvenajai identifikācijai jābūt ietvertam nosaukumam “Tiens Neatkarīgais Izplatītājs”, bet struktūras nosaukumam – kā palīgidentifikācijai. Piemēram, Tiens Neatkarīgie Izplatītāji XX struktūras Mācību sesija.

7. Tiens Neatkarīgajiem Izplatītājiem TIENS® nosaukums un firmas zīmes jāreklamē un jālieto pareizi

1) Visas Tiens firmas zīmes, medaļas, simboliskās nozīmes, noformējums, grāmatu / žurnālu, audio un vizuālo materiālu izkārtojums, kā arī visas ražošanas un īpašuma tiesības, autortiesības un citas tiesības, kas saistītas ar Tiens Kompensācijas plānu (TKP), kā arī visi Tiens saražotie, reprezentētie un lietotie produkti ir aktīvi. Tie ir ekskluzīvs Tiens īpašums (neatkarīgi no reģistrēšanas).

2) Jo īpaši, Tiens Neatkarīgie Izplatītāji nedrīkst Tiens un / vai Tianshi nosaukumu, prečzīmes un firmas zīmes lietot ļaunprātīgi šādos veidos:

 1. Ražot vai iegūt un pārdot jebkādas preces, uz kurām uzdrukāts nosaukums 天狮/ Tiens / Tianshi vai Tiens simboli un firmas zīmes, ja tās iegūtas no citiem avotiem, kas nav Tiens.
 1. Drukāt jebkurus Tiens nosaukumus, prečzīmes un firmas zīmes lietošanai uz sava transportlīdzekļa  (saviem  transportlīdzekļiem) un izmantot tikai tos, kurus izplata Tiens.
 1. Reklamēt vai izplatīt informāciju par Tiens biznesa aktivitātēm vai Tiens produktiem jebkuros plašsaziņas līdzekļos, pa radio / TV, drukātā veidā, internetā vai citādi.
 1. Izmantot nosaukumu 天狮, Tianshi vai Tiens kā nosaukumu kādai organizācijai / biznesam, vai arī pilnvarot citus izmantot šos vārdus līdzīgā veidā.
 1. Bez Tiens iepriekšējas atļaujas Tiens nosaukumu vai firmas zīmes izmantot nedrīkst.
 1. Nav atļauts izmantot Tiens un / vai Tianshi nosaukumu, prečzīmes vai firmas zīmes, reģistrējot kādas organizācijas, kā arī celt kādus iebildumus vai pieprasīt kādas tiesības uz tiem. Izskatot reģistrācijas pieteikumus, celtos iebildumus vai pieprasītās tiesības, stingri jāievēro īpašās Tiens instrukcijas, nepieļaujot nekādus izņēmumus.

 

8. Tiens Neatkarīgo Izplatītāju pienākumi Tiens produktu un Tiens biznesa reklamēšanā

 

1) Jebkuru no savas Tiens struktūras Neatkarīgajiem Izplatītājiem saņemtu pretenziju, sūdzību vai strīdu gadījumā Neatkarīgajam Izplatītājam par tiem nekavējoties jāziņo Tiens un jāiesniedz Tiens visi rakstītie dokumenti, dialogi un materiāli, lai Tiens būtu juridisks pamats izmeklēšanai; jebkurš šīs izmeklēšanas rezultātā pieņemtais kopējais risinājums Izplatītājam(-iem) jāpieņem kā galīgs, bez ierunām, kā arī bez turpmākām prasībām, sūdzībām vai strīdiem, izņemot IV 2.

2) Tiens Neatkarīgie Izplatītāji tikai ar Tiens iepriekšēju atļauju drīkst Tiens produktus izlikt apskatei vai pārdot Tiens autorizētās aģentūrās / autorizētos veikalos, vai replicētās Tiens interneta vietnēs; tie nedrīkst ne paši, ne arī deleģēt citus pārdot vai izlikt apskatei, vai reklamēt Tiens produktus nekādos sabiedriskos pasākumos, kā arī nekādos publiskos domēnos, interneta veikalos vai cita profila interneta vietnēs. Neatkarīgie Izplatītāji nedrīkst reklamēties Internetā, pērkot vietu jebkādā citā interneta lapā, piemēram, meklētājprogrammā vai kopējā interneta vietnē. Tiens produktus nedrīkst tirgot kopā ar konkurējošiem jebkuras citas kompānijas produktiem. Konkurējoši produkti ir jebkuri produkti, kas pēc savām raksturīgajām īpašībām, lietojuma, veida un satura ir līdzīgi vai analogi. Tas ietver internetā ievietotus katalogus, tirdzniecības vietas un Ebay. Izņemot Tiens replicēto interneta vietni, Neatkarīgie Izplatītāji nekā citādi nedrīkst izmantot internetu Tiens iespēju un produktu reklamēšanai – ne izveidojot, ne pasūtot interneta lapu. Tas neatbilst selektīvajai un uz pakalpojumiem balstītajai Tiens Tiešās Pārdošanas biznesa politikai.

3) Tiens Neatkarīgie Izplatītāji nedrīkst veidot, publicēt publiskās vietās vai izlaist jebkāda veida sludinājumus, lai reklamētu produktus, vervētu Neatkarīgos Izplatītājus, vai līdzīgos nolūkos, izņemot tādus, par kuriem saņemta iepriekšēja rakstiska atļauja no Tiens.

4) Tiens Neatkarīgie Izplatītāji nedrīkst reprezentēt Tiens ražotos vai izplatītos produktus nekādā pārspīlētā, nepamatotā vai maldinošā veidā.

5) Tiens Neatkarīgie Izplatītāji nedrīkst sagrozīt informāciju par Tiens ražoto vai izplatīto produktu cenām, specifikācijām, kvalitāti, funkcijām, pakāpēm, sastāvdaļām, paveidiem, modeļiem, izcelsmes vietām, piegādātājiem utt.

6) Tiens Neatkarīgie Izplatītāji nedrīkst sniegt nekādu nepatiesu, realitātei neatbilstošu vai maldinošu informāciju par Tiens produktu sponsoriem un Tiens ražoto vai izplatīto produktu funkcijām, palīgdaļām, nolūkiem vai labajām īpašībām.

7) Neatkarīgajiem Izplatītājiem jāievēro ieteiktās Tiens produktu vai Tiens izplatīto produktu cenas.

8) Tiens Neatkarīgie Izplatītāji nedrīkst importēt nekādus Tiens produktus vai Tiens Izplatītus produktus no citām valstīm, eksportēt tos uz citām valstīm vai palīdzēt citiem eksportēt Tiens produktus vai Tiens izplatītus produktus;

9) Tiens Neatkarīgajiem Izplatītājiem aizliegts reprezentēt, reklamēt un izplatīt produktus vai pakalpojumus, kas nav Tiens produkti vai pakalpojumi, tos izplatīt, reprezentēt, reklamēt vai citos veidos demonstrēt gala patērētājam kā TIENS produktus (preces) un / vai pakalpojumus.

10) Tiens Neatkarīgaji Izplatītāji nedrīkst izmantot Tiens struktūras, neatkarīgi no tā, vai tās ir struktūras virs vai zem viņiem, vai citādi, lai pārdotu produktus / pakalpojumus, kas nav saistīti ar Tiens un kurus Tiens neražo un neizplata (piemēram, apdrošināšana, nodokļi, nekustamie īpašumi, investīcijas utt.).

11) Bez Tiens iepriekšējas atļaujas Tiens Neatkarīgie Izplatītāji nedrīkst reģistrēt vai izveidot ar Tiens saistītas interneta vietnes un tās izmantot, lai izplatītu ar Tiens saistītu informāciju, produktu aprakstus, biznesa reklāmas materiālus, vai līdzīgi.

12) Veicot Tiens produktu vai pakalpojumu marketingu / tirdzniecību / reklamēšanu, Tiens Neatkarīgie Izplatītāji nedrīkst noteikt nekādas maksas nekādā citā formā, kā tikai atbilstīgi Tiens apstiprinātajiem nosacījumiem un noteikumiem.

13) Tiens Neatkarīgie Izplatītāji nedrīkst celt neslavu, nozākāt vai verbāli uzbrukt Tiens, citiem Tiens Neatkarīgajiem Izplatītājiem, kā arī citām biznesa nozarēm un profesijām.

14) Tiens Neatkarīgie Izplatītāji nedrīkst izteikt krāpnieciskas prasības, slepus uzkrāt produktus spekulēšanai tirgū / citiem mērķiem, manipulēt ar tirdzniecības apjomiem vai izjaukt tirgus pasūtījumus.

15) Darbojoties kā Tiens Neatkarīgais Izplatītājs, TIENS Neatkarīgais Izplatītājs nedrīkst iesaistīties darbībās, kas saistītas ar konkurējošu tiešās pārdošanas kompāniju (vai tādas kompānijas produktiem) vai citu kompāniju, kas konkurē ar TIENS tiešās pārdošanas jomā, kā arī mudināt citus iesaistīties tādās darbībās (piemēram, izplatīt konkurējošus produktus un / vai pakalpojumus, vai izmantot attiecības ar citiem TIENS Izplatītājiem, lai reprezentētu citus TIENS produktiem un pakalpojumiem līdzīgus vai konkurējošus produktus un / vai pakalpojumus).

16) Veicot Tiens produktu, biznesa vai pakalpojumu marketingu / tirdzniecību / reklamēšanu, Tiens Neatkarīgajiem Izplatītājiem praksē jāievēro tas, ko tie sludina un pauž savos solījumos, tostarp nekādā veidā neiesaistīties nekādu tādu negatīvu piezīmju ļaunprātīgā izplatīšanā tirgū, kuras nesekmē Tiens attīstību vai var negatīvi ietekmēt Tiens reputāciju.

17) Tiens Neatkarīgajiem Izplatītājiem jānodrošina, lai pret Tiens netiktu vērstas nekādas darbības, pretenzijas, prasības vai tiesas prāvas, ko kāda(s) persona(s), grupa(s) vai organizācija(s) varētu ierosināt pret Neatkarīgo Izplatītāju / Neatkarīgajiem Izplatītājiem par kādiem sagrozījumiem, krāpniecisku reprezentāciju, viltojumiem, draudiem vai iebiedēšanu, ko tie kā Tiens Neatkarīgie Izplatītāji varētu būt izdarījuši saistībā ar Tiens Kompensāciju plānu vai produktiem. Pārkāpumu izdarījušajam(-iem) Izplatītājam(-iem) atbilstīgi jāatlīdzina Tiens un / vai cietušajām personām par jebkuriem naudas zaudējumiem, kaitējumu reputācijai un tēlam, morālo kaitējumu utt., ieskaitot, bet ne tikai, izdevumus par tiesas prāvām un citām juridiskajām darbībām, kādas Tiens varētu vērst pret pārkāpēju(-iem).

18) Tiens Neatkarīgie Izplatītāji bez iepriekšējas rakstiskas Tiens atļaujas nedrīkst sniegt intervijas vai ziņojumus plašsaziņas līdzekļiem ne kā Tiens Neatkarīgie Izplatītāji savā personīgajā statusā, ne kā Tiens pārstāvoši runātāji.

19)  Neviens Tiens Izplatītājs nekādā gadījumā nedrīkst:

 1. Reprezentēt sevi kā Tiens vai ar Tiens saistītu organzāciju darbinieku vai tirdzniecības partneri;
 2. Reprezentēt sevi kā Tiens starpnieku, biznesa pārstāvi, delegātu, menedžeri utt.;
 3. Izteikt un / vai veikt neslavu ceļošas, draudošas vai iebiedējošas darbības vai piezīmes jebkurā formā pret Tiens vai tās darbiniekiem attiecībā uz oficiālajām darbībām, kuras uzsāk Tiens un tās darbinieki.

20) Tiens Neatkarīgie Izplatītāji Tiens biznesa veikšanas laikā nedrīkst piedalīties nekādās politiskās vai reliģiskās darbībās, ne arī reprezentēt Tiens jebkādās tādās darbībās, lai kad un kur tās notiktu, vai  izmantot tās sevis cildināšanai, slepenu norunu un biedrošanos nolūkā utt. Neatkarīgie Izplatītāji ar 5 zvaigžņu vai augstāku pakāpi tiek aicināti pabeigt savas apmācību sesijas atbilstīgi savām pakāpēm pēc Tiens nolikuma un saskaņā ar Tiens noteikumiem.

 1. 5* DS un 6* DS ieteicams pabeigt Tiens nodaļu organizētos Sākotnējā apmācības kursa kursus.

 

 1. 7* un 8* DS ieteicams pabeigt Tiens ārzemju reģionālo organizāciju organizētos Otrā līmeņa apmācības kursa kursus

 

 1. Tiens goda pakāpju DS  ieteicams pabeigt Augstākā līmeņa apmācības kursa kursus.

 

9. Sponsorēšanas noteikumi

1) Sponsorējot citus, lai tie kļūtu par TIENS Neatkarīgajiem Izplatītājiem, Tiens Neatkarīgajam Izplatītājam jāprezentē TKP un TPP patiesi un godīgi. Prezentēšanas laikā Tiens Neatkarīgajam Izplatītājam būtu jāņem vērā šādi punkti:

 • Tiens kompensācijas plāns (TKP)
 • Nepieciešamās kvalifikācijas kļūšanai par Tiens Izplatītāju
 • Svarīgums apmeklēt dažādas Tiens organizētās sanāksmes – TPP
 • Tiens Izplatītāju pienākumi un atbildība
 • Tiens produktu kategorijas, cenas, pazīmes, kvalitāte un mērķi
 • Neatkarīgo Izplatītāju atkāpšanās un ar to saistītās procedūras

2) Tiens Neatkarīgajam Izplatītājam skaidri jānorāda, vai potenciālais Neatkarīgais Izplatītājs un tā laulātais ir bijušie Tiens Neatkarīgie Izplatītāji. Ja viens no laulātajiem ir Tiens Neatkarīgais Izplatītājs (esošais vai bijušais), tad Neatkarīgais Izplatītājs drīkst sākt sponsorēt šo personu tikai sešus mēnešus pēc Tiens Izplatītāja statusa izbeigšanas.

3) Sponsorējošais Neatkarīgais Izplatītājs tiek aicināts uzņemties pildīt šādus pienākumus:

 1. Sniegt zem viņa / viņas esošajiem regulāru apmācību mazumtirdzniecībā, padomus un iedrošinājumu, uzturēt saskarsmi ar visiem savas struktūras locekļiem un vienmēr, kad vajadzīgs, risināt viņu problēmas.
 1. Organizēt papildu apmācības, lai nodrošinātu, ka visi Neatkarīgie Izplatītāji tiešās pārdošanas struktūrā darbojas atbilstīgi TKP.
 1. Strīdu gadījumā starp zemāk esošās struktūras locekļiem būt par starpnieku un atrisināt viņu strīdus bez kavēšanās un draudzīgi.
 1. Pārraudzīt zem sevis esošo Neatkarīgo Izplatītāju darbu, lai nodrošinātu profesionālu darbību un atbilstību profesionālās ētikas normām, tostarp pareizu Tiens biznesa, produktu un pakalpojumu reklamēšanu.

4) Nekādā gadījumā Tiens Neatkarīgajiem Izplatītājiem nevajadzētu mēģināt negodīgi vervēt Neatkarīgos Izplatītājus, tieši vai netieši palīdzot, kūdot, iejaucoties vai pārliecinot citus Neatkarīgos Izplatītājus pamest savu sponsorēšanas līniju vai struktūru.

5) Tiens uzskata par lietderīgu saglabāt dažādo Tiens struktūru līniju integritāti un neatļaus nevienam Tiens Neatkarīgajam Izplatītājam patvaļīgi mainīt savu līniju; Tiens patur visas tiesības neatbalstīt lūgumus par sponsorēšanas līniju maiņu.

10. Goda pakāpju Izplatītāju uzvedība un pienākumi

1) Papildus pienākumiem, kādi tiem ir kā Tiens Neatkarīgajiem Izplatītājiem un sponsoriem, Goda pakāpju Izplatītāji un augstāki tiek aicināti:

 1. Nodrošināt, lai visi Neatkarīgie Izplatītāji savā struktūrā sniegtu pakalpojumus patērētājiem atbilstīgi TKP;
 1. Būtu par paraugu darbā, stingri turoties pie TPP un visiem Tiens ieviestajiem noteikumiem; organizēt piemērotas vienveidīgas apmācības visiem Neatkarīgajiem Izplatītājiem savā struktūrā, lai tie apgūtu pamatzināšanas par to, kā pareizi veikt Tiens biznesu un izprastu Tiens ieviestos noteikumus un TPP noteikumus.
 1. Goda pakāpes Neatkarīgajam Izplatītājam, kura struktūrā tās Neatkarīgie Izplatītāji atrodas dažādos reģionos, jāplāno šo Neatkarīgo Izplatītāju mācības dažādās vietās un / vai jāpalīdz tiem piedalīties piemērotās sapulcēs, kas palīdz atbalstīt / uzlabot viņu Tiens biznesu.

2) Goda pakāpju Neatkarīgie Izplatītāji un augstāki tiek aicināti savu struktūru vadīšanā uzturēt pozitīvu un konstruktīvu attieksmi, fokusējoties uz savu struktūru attīstīšanu un to vispusīgu izaugsmi; gadījumā, ja Izplatītājs neizpilda tālāk minētos galvenos pienākumus vai nespēlē pietiekami aktīvu lomu savas struktūras vadīšanā, Tiens patur tiesības aizturēt tādam Izplatītājam jebkādu prēmiju izmaksu, pakāpju piešķiršanu, liegt iespēju piedalīties izbraukuma semināros, kā arī saņemt jebkuras citas balvas vai pagodinājumus.

 1. Goda pakāpes Izplatītājam vai augstākam, atklājot, ka zem viņa / viņas esošās struktūras Izplatītājs(-i)  ir iesaistīts(-i) negatīvu piezīmju izplatīšanā tirgū, kuras nelabvēlīgi ietekmē Tiens attīstību vai kaitē Tiens reputācijai, nekavējoties jāsniedz padomi zem viņa / viņas esošajiem Izplatītājiem, jāpalīdz tiem labot viņu kļūdaino izpratni un par to jāinformē Tiens.
 1. Goda pakāpju Izplatītāji un augstāki tiek aicināti vismaz reizi divos mēnešos uz sava rēķina veikt inspekcijas braucienus uz vietējiem tirgiem, kur tiem ir sponsorēšanas struktūras, lai organizētu izglītošanas un apmācību pasākumus un sniegtu konsultācijas savām struktūrām.
 1. Pārrobežu tirgus darījumu gadījumā Goda pakāpes Izplatītājam vai augstākam vajadzētu vismaz divas reizes gadā uz sava rēķina veikt inspekcijas braucienus uz aizrobežas tirgiem, kur tiem ir sponsorēšanas struktūras, lai organizētu izglītošanas un apmācību pasākumus un sniegtu konsultācijas savām aizrobežas struktūrām.
 1. Goda pakāpju Izplatītāji un augstāki tiek aicināti aktīvi organizēt sistemātiskus struktūru izglītošanas pasākumus un enerģiski palīdzēt veicināt šīs aktivitātes.
 1. Bronzas un Sudraba pakāpes DS vajadzētu vismaz reizi mēnesī rīkot biznesa prezentāciju vai ģimeņu saietu.
 1. Zelta Lauvas vai augstākas pakāpes Izplatītājam jāpalīdz TIENS vismaz divas reizes mēnesī organizēt mācības / seminārus vai mācības / konferenci, lai veicinātu biznesu, apmainītos ar pieredzi un vajadzības gadījumā veiktu apmācības.
 1. Goda Izplatītājs tiek aicināts aktīvi piedalīties TIENS stratēģijas un politikas īstenošanā, TIENS biznesa veicināšanā, sniedzot uzskatāmu piemēru Neatkarīgajiem Izplatītājiem.

 

IV NODAĻa. SODI UN LABOŠANAS PASĀKUMI PAR PĀRKĀPUMIEM

 

1. Līgumsodi par Izplatītāju pārkāpumiem

1) Ja kāds Neatkarīgais Izplatītājs tiek pieķerts TPP noteikumu pārkāpšanā, Tiens ir tiesības šo Neatkarīgo Izplatītāju brīdināt, izbeigt līgumu vai iesūdzēt tiesā.

2)  Tiens ir tiesības izlemt, kādā veidā izteikt brīdinājumu par pārkāpumiem: ar paziņojumu, apkārtrakstu, dienesta vēstuli, informatīvo biļetenu, Tiens mājaslapā, iekšējos žurnālos, e-pasta vēstulēs, sanāksmēs, vai vienlaikus vairākos no minētajiem veidiem; paziņojums var ietvert informāciju par Neatkarīgā Izplatītāja vārdu, Neatkarīgā Izplatītāja numuru, pakāpi, pārkāpuma detaļām un piespriesto sodu, kā arī citu informāciju.

3) Gadījumā, kad Tiens Neatkarīgie Izplatītāji saņem pārdošanas prēmijas par darbībām, kas veiktas pārkāpjot Tiens noteikumus, Tiens ir tiesības pārrēķināt un vēlāk samazināt un / vai atcelt pārkāpēju prēmijas un pakāpes.

4) Līgumsodi par pārkāpumiem tiek gradēti pakāpēs no pirmās līdz devītajai, tas ir, sodi tiek piespriesti atbilstīgi attiecīgo pārkāpumu smaguma pakāpei un šo pārkāpumu rezultātā radītā kaitējuma lielumam.

5) Līgumsodu skala:

1. pakāpe: neformāls rakstisks brīdinājums.

2. pakāpe: formāls rakstisks brīdinājums ar prasību pārtraukt un neatsākt nelikumīgās darbības.

3. pakāpe: Jebkura atzinības prēmija, ja citādi tāda pienāktos, tiek atskaitīta Tiens kompānijai radušos zaudējumu kompensēšanai.

4. pakāpe: Tiek par 50% samazinātas prēmijas mēnesī, kurā izdarīts pārkāpums, līdztekus piemērojot arī 3. pakāpē paredzēto sodu.

5. pakāpe: Tiek par 100% samazinātas prēmijas mēnesī, kurā izdarīts pārkāpums, līdztekus piemērojot arī 3. pakāpē paredzēto sodu.

6. pakāpe: Tiek par 100% samazinātas prēmijas uz 3 mēnešiem, sākot ar mēnesi, kurā izdarīts pārkāpums, līdztekus piemērojot arī 3. pakāpē paredzēto sodu.

7. pakāpe: Tiek par 100% samazinātas prēmijas uz 6 mēnešiem, sākot ar mēnesi, kurā izdarīts pārkāpums, līdztekus piemērojot arī 3. pakāpē paredzēto sodu.

8. pakāpe: Tiek par 100% samazinātas prēmijas uz 12 mēnešiem, sākot ar mēnesi, kurā izdarīts pārkāpums, līdztekus piemērojot arī 3. pakāpē paredzēto sodu, papildus atceļot visas goda prēmijas uz gadu.

9. pakāpe: Tiek atņemti Neatkarīgā Izplatītāja statuss, visas prēmijas un godalgas.

6) Ja atklājas, ka Neatkarīgie Izplatītāji ir vai potenciāli var būt iesaistīti kādā izmeklēšanā, Tiens ir tiesības atlikt jebkura pieprasījuma precizēt vai mainīt personas datus izskatīšanu līdz izmeklēšanas pabeigšanai.

7) Tiens ir tiesības pārskatīt un ierobežot atļauju izsniegšanu dalībai izbraukuma semināros, gadskārtējā konferencē un / vai ierobežot citu balvu piešķiršanu ar iepriekš minētajiem soda mēriem sodītajiem Neatkarīgajiem Izplatītājiem.

8) Gadījumos, kad pārkāpumu lietās iejaucas vietējās valdības iestādes, vai kad gaidāma(s) tiesas prāva(s), Tiens drīkst rūpīgi izskatīt ierosināto lietu un lemt par soda mēru atbilstīgi pārkāpuma radītajām kaitīgajām sekām, pārkāpuma lielumam un tā ietekmei uz vietējo tirgu, Tiens kopējo biznesu, reputāciju un tēlu.

9) Ja Tiens par dažiem TPP pārkāpumu vai nolaidības gadījumiem nolemj nepiespriest sodus un neizpildīt spriedumus uzreiz, Tiens patur tiesības šos spriedumus izpildīt vēlāk; tas nekādā veidā neietekmē spriedumus par tādiem pašiem pārkāpumiem, ko nākotnē izdarīs citi Neatkarīgie Izplatītāji.

2. Pārkāpumu izskatīšanas procedūras

 1. Neatkarīgie Izplatītāji var iesniegt sūdzību Tiens par viņu tiesību pārkāpumu (noteikumu pārkāpumu) 6 mēnešu laikā.
 1. Ja Neatkarīgais Izplatītājs sūdzību par vienalga kādiem pārkāpumiem iesniedz vēlāk par noteikto 6 mēnešu termiņu, Tiens ir tiesības atteikties pieņemt šo sūdzību izskatīšanai.
 1. Katram Neatkarīgajam Izplatītājam, kas vēlas iesniegt sūdzību, jāaizpilda Neatkarīgā Izplatītāja sūdzības pret struktūru izskatīšanas veidlapa, ja tāda ir, un jāiesniedz rakstiska, sūdzību iesniedzošā Izplatītāja atbilstīgi parakstīta sūdzība ar tai pievienotu Tiens Izplatītāja ID kartes oriģinālu un kopiju.
 1. Neatkarīgie Izplatītāji drīkst iesniegt savas sūdzības caur Tiens nodaļām vai pilnvarotiem pārstāvjiem. Pēc tam Neatkarīgajam Izplatītājam jāpaliek kontaktā un jāiesaistās šajā lietā, sadarbojoties ar Tiens, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar, cik iespējams, palikšanu sasniedzamam reģistrētajā adresē, piekrišanu iztaujāšanai / izmeklēšanai un papildu atbalsta materiālu iesniegšanu, kad nepieciešams. Neatkarīgais Izplatītājs ir atbildīgs par jebkuriem šajā rakstā minētajiem pārkāpumiem.
 1. Pēc Tiens Izplatītāja sūdzības saņemšanas un pieņemšanas Tiens noteiktā laikā sāk izmeklēšanu. Izmeklēšanas laikā sūdzību iesniegušajam Neatkarīgajam Izplatītājam un Neatkarīgajam Izplatītājam, pret kuru celta apsūdzība, aktīvi jāsadarbojas ar Tiens, lai lietu atrisinātu. Tiens ir tiesības iesaldēt iesaistīto Neatkarīgo Izplatītāju prēmijas līdz strīda atrisināšanai.
 1. Izmeklēšanas laikā Tiens veic visas nepieciešamās darbības, piesardzības pasākumus un pierādījumu vākšanas pasākumus, ja tas tiek uzskatīts par vajadzību.
 1. Tiens izskata iesniegto sūdzību, veic izmeklēšanu, vāc pierādījumus, pieņem gala lēmumu atbilstīgi Tiens noteikumiem un par saviem lēmumiem attiecīgi informē sūdzību iesniegušo Neatkarīgo Izplatītāju un Neatkarīgo Izplatītāju, pret kuru bijusi celta apsūdzība.

3. Pasākumi pārkāpumu novēršanas nodrošināšanai (PPNN)

 1. Ja Tiens ir pamats uzskatīt, ka viens vai vairāki Neatkarīgie Izplatītāji ir sagrozītā veidā interpretējuši TKP vai ir nopietni pārkāpuši TPP vadošā Izplatītāja struktūrā, Tiens ir tiesības vērst PPNN pret visiem vai pret daļu no šīs struktūras locekļiem.
 1. Pirms PPNN piemērošanas Tiens informē iesaistītos Neatkarīgos Izplatītājus par to piemērošanas iemesliem, lai tie izprastu paredzēto pasākumu nepieciešamību.
 1. Kad Tiens ir attiecīgi informējusi Neatkarīgos Izplatītājus, tie drīkst publicēt visaptverošu ziņojumu  par  notikušo un noteiktā laikā veikt izmeklēšanu savā struktūrā.
 1. Neatkarīgie Izplatītāji, kuriem ir tikuši piemēroti PPNN, tiek aicināti iziet vispusīgu apmācību, lai atsvaidzinātu zināšanas par to, kā pareizi interpretēt un piemērot TKP un kā izglītot citus Neatkarīgos Izplatītājus šajā struktūrā. Pārapmācības sesijas vada vadošais Neatkarīgais Izplatītājs un / vai citi nozīmētie Neatkarīgie Izplatītāji Tiens pārraudzībā.
 1. Vadošais Neatkarīgais Izplatītājs vai citi nozīmētie Neatkarīgie Izplatītāji tiek aicināti iesniegt pārapmācības sesiju grafiku, kurā norādīti datumi, laiks, norises vieta, sagaidāmais dalībnieku skaits un  TKP lektoru vārdi.
 1. Pārapmācību sesiju laikā, katram Neatkarīgajam Izplatītājam, kas tajās piedalās, vajadzētu atzīmēties apmeklētāju lapā, kura vadošajam Neatkarīgajam Izplatītājam vai citiem nozīmētajiem Neatkarīgajiem Izplatītājiem pēc tam jāiesniedz Tiens.|
 1. Tiens var deleģēt pārstāvjus piedalīties šajās pārapmācības sesijās, lai būtu līdzās mācību norises laikā  un īpaši uzsvērtu TKP būtiskās daļas; ja nepieciešams, šie pārstāvji drīkst vadīt sesijas sākotnēji plānoto vadītāju vietā.
 1. Ja Neatkarīgais Izplatītājs vai attiecīgie sponsori ir gausi vai nespēj veikt pienācīgus un efektīvus pasākumus noteiktajā laikā,, Tiens ir tiesības vērst pret tiem tālākus PPNN pasākumus.